logo.png

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky představují smluvní ujednání mezi společností Flipování nemovitostí s.r.o., IČO: 19773625, DIČ: CZ19773625, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, jako Provozovatelem platformy kurz.flipovaninemovitosti.cz na straně jedné a Zákazníkem na straně druhé. Pokud není písemně mezi Smluvními stranami stanoveno jinak, nebo není písemně platnost některých ustanovení Obchodních podmínek mezi Smluvními stranami vyloučena, použijí se pro vzájemný vztah Provozovatele a Zákazníkem tyto Obchodní podmínky.

1.2. Kontakty Provozovatele:
e-mail: info@flipovaninemovitosti.cz
telefonní číslo: +420 725 739 401
datová schránka: e69dbb5


2. DEFINICE POJMŮ

2.1 „Autorským zákonem“ se rozumí zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 „Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, ve znění jejich případných budoucích změn a dodatků činěných ze strany Provozovatele.

2.3 „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 „Platformou“ se rozumí online platforma umožňující Zákazníkům objednávat si u Provozovatele Produkty na webových stránkách onlinekurz.flipovaninemovitosti.cz.

2.5 „Produkty“ se rozumí zboží v nehmotné digitální podobě, které není dodávané na hmotném nosiči, představující zejména edukační videa, poskytované Provozovatelem

2.6 „Provozovatelem“ se rozumí Flipování nemovitostí s.r.o., IČO: 19773625, DIČ: CZ19773625, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

2.7 „Slevovým kuponem“ se rozumí kupon umožňující Zákazníkovi uplatnit u Provozovatele slevu z ceny Produktů, jak je blíže popsáno v čl. 5 těchto Obchodních podmínek.

2.8 „Smlouvou o poskytnutí Produktů“ se rozumí smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Zákazníkem ohledně poskytnutí jednoho anebo více Produktů.

2.9 „Smluvními stranami“ se rozumí Provozovatel a/nebo Zákazník.

2.10 „Zákazníkem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která má zájem prostřednictvím Platformy uzavřít s Provozovatelem Smlouvu o poskytnutí Produktů, nebo která s Provozovatelem takovou smlouvu uzavírá.


3. OBJEDNÁVKA A DODÁNÍ PRODUKTŮ

3.1 Produkty může objednat Zákazník prostřednictvím objednávky na Platformě.

3.2 Prostřednictvím Platformy jsou oprávněny objednávat Produkty následující kategorie osob:
a) Fyzické osoby;
b) Právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku.

3.3 Objednávku Produktů provádí Zákazník prostřednictvím Platformy. Zákazník nejprve na Platformě vybere Produkt, o který má zájem, a následně vyplní informace o sobě do objednávky. Zákazník prostřednictvím formuláře umístěného v rámci Platformy zašle Provozovateli objednávku, o níž je Provozovatel automaticky informován. Odesláním objednávky Zákazník platně uzavírá Smlouvu o poskytnutí Produktů s Provozovatelem a zavazuje se k zaplacení kupní ceny za Produkty. Zákazník zasláním objednávky zároveň potvrzuje, že si řádně zkontroloval obsah objednávky a své osobní údaje. Provozovatel automaticky potvrdí odeslání objednávky na e-mail Zákazníka, přičemž mu společně s touto informací zašle i tyto Obchodní podmínky ve formátu pdf a potvrzení dle § 1824a odst. 1 a 2 OZ.

3.4 Zákazník má povinnost Provozovateli poskytnout své osobní údaje sloužící k jeho identifikaci v souvislosti s plněním jeho povinností ze Smlouvy o poskytnutí Produktů. Provozovatel je povinný tyto údaje zabezpečit způsobem uvedeným v čl. 8 těchto Obchodních podmínek.

3.5 Produkty jsou Zákazníkovi poskytnuty bezprostředně po zaplacení kupní ceny a po potvrzení objednávky ze strany Provozovatele. Provozovatel zašle na e-mail Zákazníka odkaz, který Zákazníkovi umožní přístup do členské sekce na Platformě, kde si Zákazník může Produkty zobrazit. Nebudou-li Produkty poskytnuty Zákazníkovi nejpozději do 30 dní, má Zákazník právo od Smlouvy o poskytnutí Produktů odstoupit.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Za poskytnutí Produktů je možné zaplatit výhradně v českých korunách (Kč) online platební kartou prostřednictvím platební brány po dokončení objednávky Zákazníkem. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že platbu za poskytnutí Produktů provede Zákazník bezprostředně po uzavření Smlouvy o poskytnutí Produktů.

4.2 Povinnost Zákazníka zaplatit cenu za poskytnutí Produkty je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

4.3 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Provozovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o poskytnutí Produktů Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Provozovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny za poskytnutí Produktů a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

4.4 Fakturační údaje Zákazníka nelze měnit po odeslání objednávky.

4.5 Budou-li Zákazníkovi z jakéhokoliv důvodu vráceny peněžní prostředky, vrátí Provozovatel Zákazníkovi peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy o poskytnutí Produktů přijal, stejným způsobem. Zákazník je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí Provozovateli v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejným způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku, či v případě, kdy Provozovatel na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku Zákazníka na změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.


5. SLEVOVÉ KUPONY

5.1 Zákazník může při tvorbě objednávky Produktů využít slevové kupony poskytnuté Provozovatelem („Slevové kupony“) v souladu s podmínkami uvedenými v těchto Obchodních podmínkách.

5.2 Není-li na Slevovém kuponu nebo v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, platí, že:
a) Slevový kupon není možné uplatnit opakovaně;
b) Slevové kupony nelze vzájemně kombinovat; a
c) Slevové kupony nelze uplatnit v rámci jiných slevových akcí vyhlašovaných Provozovatelem.

5.3 Slevový kupon nelze vyměnit za peníze. V případě, že Zákazníkovi jsou poskytnuty Produkty za nižší cenu, než je hodnota Slevového kuponu, nemá Zákazník nárok na doplacení hodnoty Slevového kuponu, ani na vystavení nového Slevového kuponu na zbytek hodnoty původně uplatněného Slevového kuponu.

5.4 V případě odstoupení od Smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného reklamace Produktů, v rámci jejichž objednávky byl uplatněn Slevový kupon, má Zákazník nárok na vrácení částky, kterou za poskytnutí Produktů skutečně uhradil, přičemž sleva bude uplatněna v rámci první vratky zboží. Provozovatel je oprávněn sám rozhodnout, zda a v jaké hodnotě bude případně Zákazníkovi vystaven nový Slevový kupon namísto Slevového kuponu uplatněného v rámci původní objednávky.

5.5 Má-li Slevový kupon omezenou dobu platnosti, Zákazník je oprávněn tento uplatnit pouze před jejím uplynutím. Provozovatel není povinen poskytnout Zákazníkovi peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužití Slevového kuponu v době platnosti ze strany Zákazníka.

5.6 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí jakéhokoliv Slevového kuponu, který by Zákazník uplatňoval v rozporu s podmínkami uvedenými na konkrétním Slevovém kuponu nebo v těchto Obchodních podmínkách. Uplatnění Slevového kuponu v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto čl. 5 Obchodních podmínek je považováno ze strany Provozovatele za hrubé porušení Smlouvy o poskytování Produktů a zakládá právo Provozovatele od Smlouvy o poskytování Produktů odstoupit.


6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Veškerá práva a povinnosti ze smluv vznikajících mezi Zákazníkem a Provozovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními OZ, stejně jako v přiměřeném rozsahu těmito Obchodními podmínkami.

6.2 Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutí Produktů Provozovatele dle Smlouvy o poskytnutí Produktů po vytvoření a odeslání objednávky dodávky Produktů jedním ze způsobů uvedených v objednávkovém formuláři v rámci Platformy. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li k zrušení jeho objednávky, bude mu uhrazená cena vrácena zpět na účet, ze kterého byla zaplacena, a to do sedmi (7) dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení objednávky. Platba může být realizována i formou blokace peněžních prostředků ve výši ceny poskytnutí Produktů Provozovatele dle Smlouvy o poskytnutí Produktů. V případě, že dojde ke zrušení objednávky ze strany Provozovatele, peněžní prostředky Zákazníka budou odblokovány.

6.3 Zákazník - spotřebitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Produkty mu budou poskytnuty okamžitě v návaznosti na přijetí objednávky ze strany Provozovatele a uzavřenení Smlouvy o poskytnutí Produktů a že mu tedy mohou být poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 OZ. Zákazník – spotřebitel bere na vědomí, že z výše uvedených důvodů jeho právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Provozovatelem zaniká v souladu s § 1837 písm. l) OZ.

6.4 Aniž by bylo dotčeno výše uvedené v čl. 6.3, v případě, že Zákazník – spotřebitel využije svého práva odstoupit od smlouvy, a to byť jen částečně, je oprávněn tak učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči Provozovateli.

6.5 Jakékoliv spory vzniklé ze smluv uzavřených mezi Provozovatelem a Zákazníkem – spotřebitelem je možné řešit pomocí mimosoudního řešení sporů dle čl. 13 těchto Obchodních podmínek.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Za bezvadnost poskytnutí Produktů odpovídá Provozovatel. Provozovatel zejména odpovídá Zákazníkovi za to, že Produkty budou poskytnuty v souladu s objednávkou a v souladu s právními předpisy.

7.2 Zákazník je povinen bezprostředně po poskytnutí Produktů zkontrolovat, zda Produkty byly poskytnuty úplně, bez vad, technicky funkční a dle objednávky. V případě vad poskytnutých Produktů je Zákazník povinen na tyto Provozovatele bezodkladně upozornit.

7.3 Za vadné plnění se pro účely těchto Obchodních považuje pouze neúplné dodání Produktu, dodání Produktu, který není v souladu s objednávkou nebo Produkt s technickými vadami. Vadný není Produkt, s jehož obsahem Zákazník nesouhlasí nebo vůči němu uplatňuje morální výhrady.

7.4 Zákazník uplatňuje práva z vadného plnění prostřednictvím kontaktních údajů Provozovatele uvedených v rámci Platformy nebo v Obchodních podmínkách. Zákazník má dále právo uplatnit reklamaci prostřednictvím kontaktního formuláře v rámci Platformy, či písemně zasláním reklamace na e-mailovou adresu či adresu sídla Provozovatele.

7.5 Zákazník je povinen při uplatňování práv z vadného plnění doložit datum poskytnutí Produktů, a to zejména předložením daňového dokladu vztahujícího se k uhrazení ceny za poskytnutí Produktů, případně uvedení čísla zaplacené objednávky.

7.6 Právo z vadného plnění je řádně uplatněno, je-li uplatněno některým ze způsobů uvedených v čl. 7.3 a je-li doloženo datum poskytnutí Produkty dle čl. 7.4. O takovém řádném uplatnění práva z vadného plnění vydá Provozovatel Zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede alespoň datum, kdy Zákazník právo z vadného plnění uplatnil, rozsah vytýkaných vad, jaký způsob vyřízení Zákazník požaduje a kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení uplatnění práva z vadného plnění.

7.7 Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění činí 24 měsíců od data poskytnutí Produktů. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění počíná běžet okamžikem, kdy Provozovatel poprvé započal s poskytováním Produktů. Lhůta neběží po dobu, po kterou běží reklamační řízení.

7.8 Uplatnění práv z vadného plnění je Provozovatel povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. O uplatnění práv z vadného plnění vydá Provozovatel Zákazníkovi protokol („Protokol“), ve kterém uvede alespoň informace o datu uplatnění práv z vadného plnění, rozsah vytýkaných vad a způsob vyřízení, který si Zákazník zvolil. Za vydání Protokolu je možné považovat i jeho zaslání
Zákazníkovi na e-mail uvedený při uplatnění práv z vadného plnění.

7.9 V případě, že bude uplatnění práv z vadného plnění Provozovatelem uznáno, má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění práv z vadného plnění.

7.10 V případě uplynutí lhůty dle čl. 7.7, aniž by bylo uplatnění práva z vadného plnění Provozovatelem vyřízeno, může Zákazník od Smlouvy o poskytnutí Produktů odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dalšími relevantními předpisy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Zákazníka jsou uvedeny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie dostupných také na Platformě.


9. OPATŘENÍ PROVÁDĚNÁ PROVOZOVATELEM

9.1 Provozovatel si vyhrazuje právo kterémukoliv Zákazníkovi, který porušil jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, nebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Zákazník v úmyslu svým jednáním ustanovení těchto Obchodních podmínek porušit, odepřít přístup k Produktům poskytovaných Provozovatelem, a to jak dočasně, tak i trvale.

9.2 Provozovatel je oprávněn odmítnout objednávku Zákazníkovi zejména z následujících důvodů:
a) Zákazník porušil ustanovení čl. 12 těchto Obchodních podmínek;
b) Zákazník porušil své povinnosti ze Smlouvy o poskytnutí Produktů, nebo jiné povinnosti vůči Provozovateli vyplývající z jeho účasti na Platformě;
c) Zákazník se dopustil jiného jednání, na jehož základě nelze po Provozovateli spravedlivě požadovat, aby Zákazník užívání Platformy nadále umožňoval.

9.3 Odepření přístupu provádí Provozovatel zásadně na dobu neurčitou. V případě, že k odepření přístupu dojde na dobu určitou, je o délce této doby Zákazník ze strany Provozovatele informován přiměřeným způsobem.


10. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

10.1 Smlouva o poskytnutí Produktu se uzavírá na dobu neurčitou.

10.2 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Produktu v případě, že Zákazník podstatným způsobem poruší jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek, nebo se dopustí jednání, které výrazným způsobem poškozuje dobré jméno Provozovatele.

10.3 Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu o poskytnutí Produktu vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu.


11. PROVOZOVÁNÍ PLATFORMY

11.1 Provozovatel provádí pravidelnou údržbu Platformy a za tímto účelem je oprávněn jeho provoz omezit, případně na určitou dobu zcela přerušit.

11.2 Zákazník bere na vědomí, že provoz Platformy může být dále omezen v důsledku nepředvídatelných problémů technického rázu. V takovém případě se Provozovatel zavazuje dle svých možností zajistit odstranění daného problému tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu znovuzprovoznění Platformy.

11.3 Za jakékoliv přerušení či omezení provozu Platformy v důsledku výše uvedeného nepřísluší Zákazníkovi jakákoliv kompenzace či náhrada škody.


12. VÝHRADA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

12.1 Zákazník prohlašuje a bere na vědomí, že veškeré Produkty jsou autorským dílem Provozovatele a jako takové jsou chráněny dle Autorského zákona. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel mu v rámci Smlouvy o poskytnutí Produktů poskytuje nevýhradní licenci pro území České republiky, výlučně k osobnímu užití Produktů. Zákazník není oprávněn Produkty či jakoukoli jejich část upravovat, měnit, rozmnožovat, vytvářet kopie, spojovat s jinými autorskými díly či umožnit jakékoli užití třetí osobě jako například, nikoliv výlučně, sdělovat, přeprodávat, půjčovat či udělit jakoukoli podlicenci.

12.2 Veškerý obsah Platformy včetně Produktů tvoří výlučné duševní vlastnictví Provozovatele, nebo jeho partnerů, a jako takový podléhá příslušné autorskoprávní a jiné ochraně. Jakékoliv jeho rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, stejně jako jiné formy užití, které nejsou součástí licence v rámci Smlouvy o poskytnutí produktů dle čl. 12.1 těchto Obchodních podmínek, zejména pak včetně jakýchkoliv užití v rámci obchodního styku je možné pouze na základě výslovně a písemně udělené licence či jiného oprávnění ze strany Provozovatele, nebo jeho partnerů konkrétnímu Zákazníkovi. Jakékoliv užití obsahu Platformy bez příslušného oprávnění znamená porušení příslušných ustanovení zákonů chránících duševní vlastnictví, stejně jako dalších aplikovatelných zákonů České republiky a může vést zejména ke vzniku nároku Provozovatele a jeho partnerů na náhradu způsobené újmy, vydání bezdůvodného obohacení, stejně jako trestněprávní odpovědnosti.


13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

13.1 Na základě § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje Provozovatel Zákazníka - spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů, které by mohly v souvislosti s výkonem práv a povinností ze Smlouvy o poskytnutí Produktu vzniknout. K mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi Zákazníkem a Provozovatelem je příslušná Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.coi.cz/.

13.2 Zákazníci, kteří mají trvalé bydliště v některém ze států Evropského Hospodářského Prostoru, mohou podat návrh o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra ve státě svého bydliště. Seznam Evropských spotřebitelských center je dostupný na https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en.

13.3 Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle OZ, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytnutí Produktu mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Za stejnopis s platností originálu se považuje i fotokopie, elektronická verze ve formátu pdf nebo scan těchto Obchodních podmínek, pokud nebude prokázáno jinak.

14.2 Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit, upravit nebo doplnit, přičemž každá úprava, doplnění nebo změna je účinná doručením úplného znění Obchodních podmínek Zákazníkovi. V případě, že Zákazník se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, má právo písemně odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Produktu. Za projevení souhlasu ze strany Zákazníka se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Obchodních podmínek, nebo pokračování v používání Produktů ze strany Zákazníka i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Obchodních podmínek.

14.3 Právní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, které nejsou blíže upraveny v těchto Obchodních podmínkách, se řídí obecně závazným právním řádem České republiky.

14.4 Pokud vztah založený Smlouvou o poskytnutí Produktu obsahuje mezinárodní prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

14.5 Provozovatel je oprávněn kdykoliv postoupit nebo převést svá práva a povinnosti dle Smlouvy o poskytnutí Produktu na třetí osobu. Zákazník není oprávněn postoupit nebo převést práva či povinnosti dle Smlouvy o poskytnutí Produktu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

14.6 Provozovatel a Zákazník se zavazují, že všechny spory související, vyplývající nebo týkající se Smlouvy o poskytnutí Produktu nebo Obchodních podmínek budou řešit především smírně a vzájemnou dohodou. V případě, že dohoda není možná, spor bude řešit věcně a místně příslušný soud České republiky.

14.7 Jednotlivá ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou vymahatelná nezávisle od sebe a neplatnost a / nebo nedobytnost kteréhokoliv z nich nebude mít žádný vliv na platnost a / nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek, s výjimkou případů, kdy je zejména z důvodu důležitosti povahy nebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení těchto Obchodních podmínek zřejmé, že dané ustanovení Obchodních podmínek nemůže být oddělené od ostatních příslušných ustanovení Obchodních podmínek.

14.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2023

logoipsum-264.png

Flipování nemovitostí s.r.o., IČ: 19773625, DIČ: CZ19773625, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Copyright © 2024 Flipování nemovitostí s.r.o. — všechna práva vyhrazena.

Všeobecné obchodní podmínky - Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie